રાજયના 3 મહાનગર અને 4 જીલ્લામાં કોરોના 23 કેસ નોંધાયા

0
17

રાજયમાં 62842 લોકોએ રસીકરણ કરાવ્યુ કુલ રસીકરણ-61444354 થયુ

રાજયમા 24 કલાકમાં કોરોના 23 કેસ નોંધાતા કુલ કોરોનાસંક્રમિતનો આંક 826002 થયો.રાજયમાં આજે 14 દર્દી સાજા થતા કુલ ડીસ્ચાર્જનો આંક 815740 અને સાજાનો દર 98.76 ટકા થયો.રાજયમાં આજની સ્થિતિએ 4 દર્દી વેન્ટીલેટર પર અને 180 એકટીવ કેસ નોંધાયા. રાજયમાં 62842 લોકોએ રસીકરણ કરાવ્યુ કુલ રસીકરણ-61444354 થયુ. રાજયમાં આજે 3 મહાનગર અને 4 જીલ્લામાં કોરોના કેસ આ મુજબ નોંધાયા છે.સુરત મહાનગર-8 અને જીલ્લામા-3 ,અમદાવાદ મહાનગર-6,વડોદરા મહાનગર-1,વલસાડ-3 ,ખેડા-1 અને નવસારીમા-1 કેસ નોંધાયો છે. રાજયમાં 5 મહાનગર અને 29 જીલ્લામાં કોરોના એકપણ કેસ નોંધાયો નથી. ગાંધીનગર શહેર અને જીલ્લા,ભાવનગર  મહાનગર અને જીલ્લો,જામનગર મહાનગર અને જીલ્લો,જુનાગઢ મહાનગર અનેજીલ્લો,રાજકોટ મહાનગર અને જીલ્લો, અમદાવાદ,અમરેલી,આણંદ,અરવલ્લી, બનાસકાંઠા,ભરુચ,બોટાદ,છોટાઉદેપુર,દાહોદ,ડાંગ,દેવભુમિદ્વારકા,ગીરસોમનાથ,કચ્છ,મહીસાગર,મહેસાણા,મોરબી,નર્મદા,પંચમહાલ,પાટણ અને પોરબંદર  એકપણ કેસ નોંધાયા છે.