રાજયમાં 24કલાકમાં 7 મહાનગર અને 4 જીલ્લામાં કોરોના 44 કેસ નોંધાયા

0
20

રાજયમાં 493328 લોકોએ રસીકરણ કરાવતા કુલ રસીકરણ 76227200 થયુ

રાજયમાં 24 કલાકમાં કોરોના 44 કેસ નોંધાતા કુલ કોરોનાસંક્રમિતનો આંક 827112 થયો.રાજયમાં આજે 23 દર્દીઓ સાજા થતા કુલડીસ્ચાર્જ 816710  અને સાજાનો દર 98.74 ટકા થયો.રાજયમાં આજની સ્થિતિએ 6 દર્દીઓ વેન્ટીલેટર પર સહિત 312 એકટીવ કેસ નોંધાયા છે.રાજયમાં 493328 લોકોએ રસીકરણ કરાવતા કુલ રસીકરણ 76227200 થયુ.રાજયમાં 7 મહાનગર અને 4 જીલ્લામાં કોરોના 44 કેસ નોંધાયા. અમદાવાદ શહેર-9,વડોદરા શહેર-8 અને જીલ્લા-3,સુરત શહેર-6 અને જીલ્લા-2,જામનગર શહેર-3,રાજકોટ મહાનગર-2,ભાવનગર મહાનગર અને ગાંધીનગર મહાનગર1-1 કેસ નોંધાયો છે.રાજયમાં 1 મહાનગર અને 29 જીલ્લામાં કોરોના એકપણ કેસ નોંધાયો નથી.રાજયમાં આજે જુનાગઢ મહાનગર અને જીલ્લા ,અમદાવાદ,અમરેલી,આણંદ,અરવલ્લી,બનાસકાંઠા,ભાવનગર,બોટાદ,છોટાઉદેપુર,દાહોદ,ડાંગ,દેવભુમિદ્વારકા,ગાંધીનગર,ગીરસોમનાથ,જામનગર,ખેડા,મહીસાગર,મહેસાણા,મોરબી,નર્મદા,પંચમહાલ,પાટણ,પોરબંદર,રાજકોટ,સાબરકાંછા,સુરેન્દ્રનગર અને તાપીનો સમાવેશ થાય છે.