રાજયમાં 24 કલાકમાં કોરોના 21 કેસ નોંધાયા અને સતત બીજા દિવસે કોરોનાને લીધે મોત

0
19
download-8-8.jpg

રાજયમાં 24 કલાકમાં કોરોના 21કેસ નોંધાતા કુલ કોરોનાસંક્રમિતનો આંક 826060 થયો.રાજયમાં આજે 18 દર્દી સાજા થતાકુલ સાજાનો દર98.76 ટકા અને  કુલ ડીસ્ચાર્જનો આંક 815794 થયો. વલસાડમાં આજે 1 મોત કોરોનાને લીધે થયુ છે. આ સાથે રાજયમાં કોરોનાને લીધે કુલમૃત્યુઆંક 10084 થયો.રાજયમાં આજની સ્થિતિએ વેન્ટીલેટર પર 3 દર્દીઅને 182 એકટીવ કેસ છે.રાજયમાં 333309 લોકોએ આજે રસીકરણ કરાવતા કુલરસીકરણ62855962 થયુ.રાજયમાં આજે 3 મહાનગર અને 4 જીલ્લામાં કોરોના  21 કેસ નોંધાયા છે જે આ મુજબ છે. અમદાવાદ શહેર-6,સુરત શહેર-4 અને જીલ્લામા-2,વડોદરા શહેરમાં-2 કેસ નોંધાયા છે. રાજયમાં આજે વલસાડ-5,ખેડા અને મહેસાણા-1 -1 કેસ નોંધાયા છે.રાજયમાં 5 મહાનગર અને 27 જીલ્લામાં કોરોના એકપણ કેસ નોંધાયા છે.રાજકોટ શહેર અને જીલ્લા,જુનાગઢ શહેર અનેજીલ્લો, જામનગર શહેર અનેજીલ્લો,ગાંધીનગર શહેર અનેજીલ્લો,ભાવનગર શહેર અને જીલ્લો,અમદાવાદ,અમરેલી,આણંદ,અરવલ્લી,બનાસકાંઠા,ભરુચ,બોટાદ,છોટાઉદેપુર,દાહોદ,ડાંગ,દેવભુમિદ્વારકા,ગીરસોમનાથ,કચ્છ,મહીસાગર,મોરબી,નર્મદા,નવસારી,મંચમહાલ,પાટણ,પોરબંદર,સાબરકાંઠા,સુરેન્દ્રનગર,તાપી અને વડોદરા નો સમાવેશ થાય છે.