રાજયમાં 24 કલાકમાં કોરોના 29 કેસ 3 મહાનગર અને 6 જીલ્લામાં નોંધાયા

0
14
28_04_2020-coronavirus_20227675_75812942.jpg

 રાજયમાં આજે 452020 લોકોએ રસીકરણ કરાવતા કુલ રસીકરણ 78436149 થયો.                                                      રાજયમાં 24  કલાકમાં કોરોના 29 કેસ નોંધાતા કુલ કોરોનાસંક્રમિતનો આંક 827296 થયો છે. રાજયમાં આજે 32 લોકો ડીસ્ચાર્જ  થતા કુલ ડીસ્ચાર્જનો આંકડો 816888  થયો અને સાજાનો દર 98.74 ટકા થયો.રાજયમાં 4 દર્દીઓ વેન્ટીલેટર પર 316 એકટીવ કેસ નોંધાયા છે. રાજયમાં આજે 452020 લોકોએ રસીકરણ કરાવતા કુલ રસીકરણ 78436149 થયો.રાજયમાં આજે 3 મહાનગર અને6 જીલ્લામાં કેરેના કેસ આ મુજબ નોંધાયા છે. અમદાવાદ શહેર-17,વડોદરા શહેર-3,સુરત શહેર-2,વલસાડ-3.ગાંધીનગર-2,રાજકોટ-2,અરવલ્લી,ગીરસોમનાથ,મોરબી  અને નવસારી-1-1 કેસ નોંધાયા છે.રાજયમાં 5 મહાનગર અને 27 જીલ્લામાં કોરોના એકપણ કેસ નોંધાયા નથી.ભાવનગર શહેર અને જીલ્લો,ગાં
ધીનગર શહેર,જામનગર શહેર અને જીલ્લો,જુનાગઢ શહેર અને જીલ્લો,રાજકોટ શહેર,અમદાવાદ,અમરેલી,આણંદ,બનાસકાંઠા,ભરુચ,,બોટાદ,છોટાુદેપુર,દાહોદ,ડાંગ,દેવભુમિ દ્વારકા,ખેડા,કચ્છ,મહીસાગર,મહેસાણા,નર્મદા,પંચમહાલ,પાટણ,પોરબંદર,સાબરકાંઠા,,સુરત,સુરેન્દ્રનગર,તાપી અને વડોદરાનો સમાવેશ થાય છે.