રાજયમાં 4 શહેર અને 4 જીલ્લામાં કોરોના 27 કેસ નોંધાયા,અમદાવાદમાં 10 કેસ

0
14

રાજયમાં 24 કલાકમાં કોરોના 27  કેસ નોંધાતા કુલ કોરોના સંક્રમિતનો આંક 825979 થયા. રાજયમાં આજે 14 લોકો સાજા થયા કુલ ડીસ્ચાર્જનો આંક 815726 અને સાજાનો દર98.76 ટકા થયા.રાજયમાં 4 વેન્ટીલેટર અને171 એકટીવ કેસ થાયછે.રાજયમાં આજે અમદાવાદ મહાનગર -10,સુરત મહાનગર -8 અને જીલ્લા-1,વડોદરા મહાનગર-2,વલસાડ-3,જામનગર-1 અને ભાવનગર જીલ્લા-1 કેસ નોંધાયા છે.રાજયમાં ગાંધીનગર મહાનગર અનેજીલ્લો,રાજકોટ શહેર અનેજીલ્લો,જુનાગઢ શહેર અને જીલ્લો,ભાવનગર શહેર અને જીલ્લો,અમદાવાદ,અરવલ્લી,અમરેલી,આણંદ,બનાસકાંઠા,ભરુચ,બોટાદ,છોટાુદેપુર,દાહોદ,ડાંગ,દેવભુમિદ્વારકા,ગીરસોમનાથ,ખેડા,કચ્છ,મહીસાગર,મહેસાણા,મોરબી,નર્મદા,નવસારી,પંચમહાલ,પાટણ,પોરબંદર,સાબરકાંઠા,સુરેન્દ્રનગર  અને તાપીનો સમાવેશ થાય છે.