રાજયમાં 5 મહાનગર અને 7 જીલ્લામાં કોરોના 36 કેસ નોંધાયા

0
16

રાજયમાં આજે 410463 લોકોએ રસીકરણ કરાવતા કુલ રસીકરણ 76979814 થયો

રાજયમાં આજે 36 કેસ કોરોના નોંધાતા  કુલ કોરોનાસંક્રમિતનો આંક 827184 થયો.રાજયમાં આજે 44 દર્દી સાજા થતા કુલડીસ્ચાર્જ 816770 અને સાજાનો આંક 98.74 થયો.રાજયમાં  આજની સ્થિતિએ 4 દર્દીઓ વેન્ટીલેટર પર સાથે 323 એકટીવ કેસ છે.રાજયમાં આજે 410463 લોકોએ રસીકરણ કરાવતા કુલ રસીકરણ 76979814 થયો. રાજયમાં આજે 5 મહાનગર અને 7 જીલ્લામાં કોરોના 36 કેસ નોંધાયા.અમદાવાદ મહાનગર-8 અને જીલ્લા-1,ગાંધીનગર શહેર-1 સુરત શહેર-4,વડોદરા શહેર-4,જામનગર શહેર -1 અને જીલ્લા-2,રાજકોટ શહેર-2,કચ્છ-2,મહેસાણા-1,સાબરકાંઠા-2,વલસાડ-4કેસ નોંધાયા છે.રાજયમાં 3 મહાનગર અને 26 જીલ્લામા એકપણ કેસ નોંધાયા નથી જે આ મુજબ છે.ભાવનગર શહેર અને જીલ્લો,જુનાગઢ શહેર અને જીલ્લો,અમરેલી,આણંદ,અરવલ્લી,બનાસકાંઠા,ભરુચ,બોટાદ,છોટાઉદેપુર,દાહોદ,ડાંગ,દેવભુમિદ્વારકા,ગાંધીનગર,ગીરસોમનાથ,ખેડા,કચ્છ,મહીસાગર,મોરબી,નવસારી,પંચમહાલ,પાટણ,પોરબંદર,રાજકોટ,સુરત,તાપી અને વડોદરાનો સમાવેશ થાય છે.